Ekoloģija (no grieķu valodas: oikos - māja, logos - mācība, jeb „mājsaimniecības mācība")

Vārdu ekoloģija 1866. gadā radījis vācu zinātnieks Ernst Haeckel, vāciski „Ökologie”

Ekoloģija ir salīdzinoši jauna bioloģijas zinātnes daļa, kurā runa ir par organismu un vides mijiedarbību, kā arī par attiecībām starp pašiem organismiem.

Ekologi cenšas izskaidrot dzīvības procesus, to mijiedarbību un pielāgošanos, ekoloģisko sukcesiju, organismu izplatību un bioloģisko daudzveidību saistībā ar vidi.

Sākotnēji ekoloģija radusies kā bioloģijas nozare, mūsdienās veido dabas aizsardzības teorētisko pamatu.

Sabiedrības ilgtspējīga attīstība nav iedomājama, neapgūstot vides un cilvēka mijiedarbību un ar to saistītās sekas.
Ekoloģiju sarunvalodā saprot kā vides aizsardzība, vides aizsardzību pret kaitīgo ietekmi.kādu dienu, dēls, viss šis būs tavsuzraksts attēlā: "kādu dienu, dēls, viss šis būs tavs"