Mēdz būt dažādi kolektori pēc uzbūves, to izgatavošanas tehnoloģijas un konstrukcijā izmantotajiem materiāliem. Lai objektīvi izvertētu to veiktspēju, jāskatās kolektora veiktspēja kolektora tehnisko datu lapā.kolektora uzbūve

Kolektora bruto laukums atšķiras no tā aperture un absorbera laukumiemkolektora izmēri

 

Par kolektora veiktspēju nespriež pēc kolektora tehnoloģijas nosaukuma, bet tā veiktspēju nolasa no tehnisko datu lapas (data sheet), kur var arī atrast attiecīgos termiskos zudumu koeficentus, kas vairāk raksturo kolektoru, nekā izmantotais izolācijas materiāls un tā biezums.

kolektora tehnisko datu lapa (data sheet)


Optiskie zudumi (Optische Verluste)

Stikla gaismas caurlaudība nosaka enerģijas zudumus (Transmissionsverluste) un to apzīmē ar transmisijas koeficentu Τ, konkrētā kolektora piemērā tas ir 0,91 jeb caur to tiek 91% enerģijas.

Absorbera (absorbcijas) koeficents α raksturo, cik enerģijas tiek absorbēts. Konkrētā piemēra kolektora absorberis uzņem 95% enerģijas.

Abi šie raksturlielumi veido optiskās veiktspējas koeficentu η0.

η0 = T · α
η0 = 0,91 · 0,95 = 0,8645

Ņemot vērā optiskos zudumus un zinot saules starojumu, iespējams aprēķināt uz absorbera nonākušo enerģiju.

WA = η0 · E = T · α · E
WA = 0,8645 · 800 W/m2 = 691,6 W/m2

Termiskie zudumi (Thermische Verluste)
Saules enerģija WA uz absorbera veicina tā temperatūras kāpumu υM attiecībā pret apkārtējās vides temperatūru υL.
Kolektora termiskie zudumi ir atkarīgi no saules kolektora izpildījuma un temperatūras starpības starp tā absorberi un apkārtējo vidi (υM – υL).
Termisko zudumus koeficents raksturo, cik vatu (W) enerģijas zūd no m2 kolektora pie viena grāda (K) temperatūras starpības. Kolektora siltuma zudumu koeficenta mērvienība ir W/m2K.

Par piemēru ņemtā kolektora siltuma zudumu koeficents ir 4,021 W/m2K, pēc kura iespējams aprēķināt enerģijas zudumus. Aprēķinam pieņem apkārtējās vides temperatūru 200C un absorbera temperatūru 40°C.
Wvth= 4,021W/m2K · (40-20)K = 80,42W/m2.

Lietderīgā jauda WN ir starpība starp enerģiju, kura nonāk uz absorbera un enerģijas zudumiem kolektorā.

WN = absorbera nonākusī enerģija – zudumi = 691,6W – 80,42W = 611.18 W